Koppar

Koppar – överlägsen hållbarhet för känsliga miljöer

Kopparrör kan användas till det mesta, från ångledningar till kylledningar och medicinska gaser. Ämnets naturliga hårdhet gör att man kan installera kopparrör både vertikalt och horisontellt utan att riskera deformering. Rördragningar med kopparrör är hållbara.

Eftersom kopparrör är neutrala mot gnistbildning är koppar det naturliga valet för bensin- och gasledningar. Kopparrör används inom sjukvården för att transportera medicinska d.v.s. läkemedelsklassade gaser. För att de medicinska gaserna inte ska bli förorenade krävs en extremt ren inneryta. Våra kopparrör, SAMedical® Copper tubes, motsvarar de krav på renhet som finns i SIS HB 370 (Sverige och Norge) samt EN 13348 (i övriga Europa).

Koppar behåller sitt värde. Sedan länge finns ett väl fungerande system för återvinning och koppar kan återvinnas hur många gånger som helst, faktum är att 80% av all koppar som brutits sedan bronsåldern fortfarande är i bruk.

Standarderna SS-EN 13348 definierar att råmaterialet till kopparrör skall vara minst 99,90 % syrefri desoxiderad koppar. Anledningen till att kopparrör vanligen tillverkas av syrefri koppar är att denna är okänslig för vätesprödhet. Detta är ett något som skulle kunna inträffa om rören utsätts för vätehaltig atmosfär vid temperaturer över 400°C.

SAMedical® Copper Tubes sparar tid och pengar

Våra egna kopparrör – SAMedical® Copper Tubes – har tagits fram i samarbete med Cupori Copper products. Tillverkningsmetoden innebär ett genombrott i framtagning av ämnesmaterial för bockningsvänliga medicinska kopparrör. 

SAMedical® Copper Tubes ger avsevärt förkortade installationstider med snabbt genomförd kallbockning, i stället för tidskrävande kapning och sammanfogning med kapillarrörböj eller vinklar med hårdlödning och strömmande skyddsgas. En avsevärd besparing görs på materialinköp av kapillarrörböjar och vinklar för dimensioner upp t.o.m. 35 mm, förutom tidsvinsten i uppsättningsarbetet.

Fogning av kopparrör i medicinska gasanläggningar och andra högrena användningsområden kräver hårdlödning med silverfosforkopparlod med nitrogen som skyddsgas inuti rörledningen. Syddsgaslödning kan bara utföras, om anläggningen ska kunna godkännas, av personer med erforderlig och certifierad utbildning.

SAMedical® Copper Tubes finns i dimensioner från 8 mm till 108 mm i 5 meters längder. SAMedical® kan även levereras i längder av 2,5 meter för snabb leverans och bättre transportekonomi.

SAMedical® följer standarden SS-EN 13348, har hårdhet R290 och renhet enligt SIS HB 370, d.v.s. kvarvarande mängden kolväteföreningar (oljerester) överstiger inte 2.5 mg/m² på invändiga ytor.

Materialintyg

SAMedical® Copper tubes är av koppar tillverkade enligt standard SS-EN 13348 och är hårdbearbetade (R290) i dimensioner upp till 108 mm, samt enligt standard SS-EN 1254 för kapillärrördelar.

Renhet och validering

SAMedical® Kopparrör och rördelar är förädlade under regelverk upprättat enligt kvalitetsledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål.

Klassificeringen är i enlighet med Läkemedelsverkets utskrift om riskklassning. Produktklassificeringen är Ila, som innebär validering av en tredjeparts ackrediterat "Anmält organ".

Amon är kvalitetssäkrat och ackrediterat av DNV GL Presafe AS med certifikat nummer: 10000347188-PA-NA-NOR med krav enligt EN-ISO 13485:2016

Krav för EG-certifikat - "Full Quality Assurance System" har utvärderats och certifierats av DNV GL Presafe AS med certifikatnummer: 10000362744-PA-NA-NOR

Ladda ner tryckberäkning för kopparrör

Hantering av SAMedical® medicinska kopparrör

Lagerplats

Rör för medicinska gasanläggningar ska lagras separerade från andra rör, så att förväxling med vanliga VA-rör och icke bockningsbara medicinska kopparrör inte kan ske. SAMedical® Copper Tubes ska lagras torrt, dammfritt och frostfritt under tak. SAMedical® Copper Tubes skall behållas skyddsproppade till dess de ska monteras.

Installation

Återförslut SAMedical® Copper Tubes med de medföljande rörlocken efter kapning. Vid installation ska SAMedical® Copper Tubes alltid renblåsas från lösa partiklar med hjälp av andningsluft. Spånbrytande verktyg får ej användas vid kapningen.

Bockning och bockningsegenskaper

Amon AB har, i samarbete med Cupori Copper products, utvecklat en tillverkningsmetod som innebär att SAMedical® Copper Tubes är utomordentligt bockningsbara i kallt tillstånd.

Med handverktyg kan dimensioner upp till 22 mm kallbockas. Med elektriskt bockverktyg kan dimensioner t.o.m. 35 mm kallbockas. All bockning, varm eller kall, medför emellertid deformation av godset, t.ex. att väggtjockleken på den yttre böjradien minskar. Tester har visat att rörets väggtjocklek minskar med mellan 5% till 15%. Eftersom dessa rör, med tillstånd R290, kan kallbockas, bibehålls tryckklassning på en hög nivå. Med rätt utförd bockning och med en böjradie som inte överstiger 4 gånger rörets diameter klarar, med god marginal, samtliga dimensioner upp till 35 mm tyckklassningskrav enligt PED (Pressure Equipment Directive) för medicinska gasanläggningar även efter bockning.

Skyddsgaslödning – inertgaslödning

Lödning ska ske med godkänd metod för skyddsgaslödning av montör med lodlicens för fogning enligt SS-EN ISO 13585:2012 Hårdlödning – Lödarprovning. Genomspolning av SAMedical® Copper Tubes med skyddsgas (nitrogen) måste ske för att inte oxider ska bildas i rören. Efter lödning skall SAMedical® Copper Tubes renblåsas med aktuell medicinsk gas för att få bort skyddsgasen (nitrogen).

Lodrekommendationer

Vid lödning koppar mot koppar används silverfosforkopparlod med 5% silver utan flussmedel. Lödning koppar mot mässing, bronser eller rödgods erfordrar ett flussmedel och högre silverhalt (55%) på lodet. Kadmium får ej förekomma vid lödning av medicinska gassystem. Flussmedel får ej vara organiska.